Skip to content

Adatvédelmi tájékoztató (GDPR)

Adatvédelmi nyilatkozat

Az adatkezelő a nevező, klubtag  adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § szakasza szerint jár el.

Az  adatkezelő a nevező, klubtag által megadott adatokat kizárólag a nevezés teljesítése és a létrejött nevezés feltételeinek bizonyítása érdekében kezeli, tárolja.

Az adatkezelő a nevező által rendelkezésére bocsátott adatokat, a fent meghatározottaktól eltérő célból – például elektronikus hirdetés, hírlevél küldése – csak az adatkezelés céljának, az adatkezelő személyének előzetes megadásával a nevező előzetes, célhoz kötött hozzájárulásával kezeli.

Az adatkezelő a nevező  adatait a szerződés teljesítéséhez szükséges célból és mértékben csak olyan harmadik személynek adja ki, aki alvállalkozójaként, közreműködőjeként jár el a szerződés teljesítése során.

Az adatkezelő az általa legjobbnak vélt software és hardware eszközök alkalmazásával védi a nevező által megadott adatokat, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Az adatkezelő nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfélt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

A weboldalon való nevezés feltételezi a nevező részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

Az adatkezelő, a nevező által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Adatkezelő a nevező, tenyésztő adatait harmadik félnek nem adja ki. Az adatkezelő a nevező adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992.évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

Az adatkezelő bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, a nevezők egyedi értesítése nélkül.

A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem lehetséges a jogvita rendezésére a szerződő felek a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság joghatóságát kötik ki.

Adatvédelmi tájékoztató

A Magyar Általános Rottweiler Klub tiszteletben tartja a személyekhez fűződő jogokat; és a rögzített Személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal összhangban kezeli.

Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében  („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („E-ker tv.”), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseinek megfelelően, szerint kezeli.

Fogalom meghatározások

 1. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül adatkezelésnek minősül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, tagolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint a Személyes adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők.
 2. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.
 3. 3. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.
 4. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – az Adatkezelő nevében Személyes adatok kezelését, feldolgozását végzi.
 5. 5. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
 6. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.
 7. Felhasználó: minden olyan természetes személy, aki a Klub nyújtotta Szolgáltatást igénybe veszi.
 8. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
 9. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
 10. Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
 11. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, az adatok módosítását, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Nyilvántartott adattípusok

Kiállításra, tenyész szemlére nevezés, Klubtagság, tenyésztéshez kapcsolódó, azzal összefüggő adatok.

Tilalmi lista: az adatkezeléssel érintett kérelmére adott célra tovább nem kezelhető adatok listája.

Az Adatkezelés elvei

Az Adatkezelő a jóhiszeműség és tisztesség, az átláthatóság, a pontosság és az elszámoltathatóság elveinek, továbbá a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kezeli a Személyes adatokat.

A Szolgáltatások igénybevételéhez szükségszerű Személyes adatokat az Adatkezelő az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel. Az Adatkezelő célkitűzése, hogy a Személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk.

Az Adatkezelő a Személyes adatokat csak a tájékoztatóban, ill. a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerinti célból kezeli. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.

Az Adatkezelések időtartama

A rendezvényekhez kapcsolódó időtartamra és a tenyésztéshez, tájékoztatáshoz szükséges mértékben.

A Felhasználó jogai, érvényesítésük módjai

Felhasználó, kifejezetten hozzájárul, hogy az általa megadott és az Adatkezelő által rögzített adatok és információk a szolgáltatás során gyűjtött adatokkal egyesítve az Adatkezelő esetleges későbbi, egyéb szolgáltatásához is felhasználásra kerülhessenek.

Adatvédelmi szabályzat

I.FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.§.  A Szabályzat célja

Jelen Szabályzat célja azon belső szabályok megállapítása és intézkedések megalapozása, amelyek biztosítják, hogy a Magyarországi Általános Rottweiler Klub (továbbiakban: Egyesület), mint adatkezelő adatkezelési tevékenysége megfeleljen AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK – (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: Rendelet); az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek. A Szabályzat célja továbbá, hogy a Rendeletnek és az abban megfogalmazott, a személyes adatok kezelésére vonatkozó elveknek (5. cikk) való megfelelés Egyesület általi igazolására szolgáljon.

2.§.  A Szabályzat hatálya

2.1. Időbeli hatálya: 2018.december 20.-tól további rendelkezésig vagy visszavonásig.

2.2. Személyi hatálya: Kiterjed

a Egyesületre, mint adatkezelőre, valamint annak valamennyi tagjára; vezető tisztségviselőjére,

azon természetes személyekre, akik adatait e Szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák; (így különösen a munkavállalók; a szerződéses partnerek és kapcsolattartóik, az Egyesület honlapjára látogató személyek)

akik jogát vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti.

Jelen szabályzat alkalmazásában természetes személynek kell tekinteni az egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő, egyéni cég ügyfeleket, vevőket, szállítókat.

2.3. Tárgyi hatálya: természetes személyre vonatkozó személyes adatok Egyesület általi kezelésére terjed ki. A Szabályzat hatálya nem terjed ki az olyan személyes adatkezelésre, amely jogi személyekre vonatkozik, beleértve a jogi személy nevét és formáját, valamint a jogi személy elérhetőségére vonatkozó adatokat; kiterjed azonban a jogi személy képviseletét ellátó természetes személy személyes adatainak kezelésére. (GDPR (14) cikk)

3.§. Fogalom-meghatározások

E Szabályzat alkalmazásában irányadó fogalom-meghatározásokat a Rendelet 4. cikke tartalmazza. Ennek megfelelően emeljük ki a főbb fogalmakat:

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

FEJEZET
ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEKRŐL, ANNAK JOGALAPJA

1.§. Általános tájékoztatás az adatkezelési tevékenységekről

Az Egyesület elsődlegesen a tagok által az Alapszabályban meghatározott célok elérése érdekében végzi tevékenységét. E körben egyrészt a tagok részére különböző rendezvényeket (kiállítás, tenyészvizsga, teljesítményvizsga) szervez, másrészt előadásokat tart, s a rottweiler kutyafaj népszerűsítése érdekében fejti ki tevékenységét. Működése során adtakezelési tevékenységet is végez.

 • . Az adatkezelés jogalapja

Az Egyesület tevékenysége során tudomására jutott személyes adatokat csak és kizárólag megfelelő érvényes jogalap alapján jogosult kezelni. A jogalap néküli adatkezelést tiltja mind a Rendelet, mind pedig az Infotv.

Az Egyesület tevékenysége során történő személyes adatok kezelését az alábbi jogalapok alapján végezheti:

–     A jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés esetén a kezelhető adatok körére, az adatkezelés céljára, az adatok tárolásának időtartamára, a címzettekre az alapul szolgáló jogszabály rendelkezései irányadók. A jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést jogszabály határozza meg. Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt ez esetben közölni kell, hogy az adatkezelés kötelező, továbbá az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet az előbbi információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával is.

–    Szerződés teljesítése, mint jogalapon alapuló adatkezelés: ez esetben a szerződés teljesítéséhez feltétlenül szükséges személyes adatok kezelhetőek, az adatkezelés időtartamára, a címzettekre a szerződés vagy az adatkezelő belső szabályzatának rendelkezései az irányadóak azzal, hogy a szerződő partnert vagy képviselőjét tájékoztatni kell az adatkezelésre vonatkozó rendelkezésekről, jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről. ;

–    Az Egyesület jogos érdeke alapján történő adatkezelés: számos esetben előfordul, hogy bizonyos adatok kezeléséhez, illetve a szerződésben vagy jogszabályban meghatározott adatkezelési időtartamon túl történő adatkezeléshez (őrzéshez) az Egyesületnek bizonyítható jogos érdeke fűződik. E körben az Egyesületnek ún. Érdekmérlegelési tesztet kell készítenie, részletezve a saját érdekének jogosságát az érintett megillető jogokkal szemben.

–    Érintett hozzájárulása: amennyiben az adatkezelést az előzőek szerint egyetlen jogalap sem igazolja, azon esetben személyes adat csak és kizárólag az érintett hozzájárulásával kezelhető. Erről, illetve a hozzájárulása megtagadásának vagy a hozzájárulása visszavonásának következményeiről, jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről tájékoztatni kell az érintett az adatkezelés megkezdése előtt. .

III. FEJEZET
AZ EGYES ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK,
A RÁJUK VONATKOZÓ RÉSZLETSZABÁLYOK

TAGSÁGGAL, VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKKEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

Tagfelvételi kérelmet benyújtó személyek adatainak kezelése:

1.1. A kezelt személyes adatok köre: a belépési nyilatkozat kitöltésével a nyilatkozó fél neve, anyja neve, lakcíme, telefonszáma és e-mail címe, aláírása

1.2. A személyes adatok kezelésének célja: a tagfelvételi kérelem elbírálása, döntés a tagfelvétel kérdésében.

1.3. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

1.4. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: az Egyesület tagfelvétel ügyében dönteni jogosult Elnöksége

A személyes adatok tárolásának időtartama: A kérelem elbírálásáig vagy a hozzájárulás visszavonásáig. A tagfelvételi kérelem megtagadása esetén a kérelmező személyes adatait a határozat meghozatalával egyidejűleg törölni kell. Törölni kell annak a személynek az adatait is, aki a kérelmét az elbírálás előtt visszavonta.

 • Tagok adatainak kezelése:

2.1. A kezelt személyes adatok köre: a tag neve, anyja neve, lakcíme, telefonszáma és e-mail címe, aláírása

2.2. A személyes adatok kezelésének célja: a név, lakcím vonatkozásában a tagnyilvántartás vezetése a cél; az anyja neve a beazonosítás érdekében-, míg a telefonszám és e-mail cím a kapcsolattartás megkönnyítése érdekében szükséges

2.3. Az adatkezelés jogalapja: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:75.§.-a a tagnyilvántartási kötelezettségre vonatkozva, a kapcsolattartást érintően az érintett önkéntes hozzájárulása.

2.4. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: az Egyesület elnöksége, illetve a nyilvántartást vezető Törvényszék

2.5. A személyes adatok tárolásának időtartama: a név, anyja neve, lakcím adatok kezelése a tagsági jogviszony megszűnésétől számított 5 évig tart. A kapcsolattartáshoz szükséges adatok kezelése a tagsági jogviszony megszűnéséig vagy az érintett önkéntes hozzájárulásának visszavonásáig tart. Érintettet tájékoztatni kell róla, hogy a hozzájárulása visszavonása esetén a kapcsolattartás nehézségekbe ütközik, illetve hogy a hozzájárulásának visszavonása a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

3.§. Vezető tisztségviselők adatainak kezelése:

Az Egyesület vezető tisztségviselői az Egyesület Elnökségének tagjai, akiket az Alapszabály rendelkezései szerint a tagság soraiból választ a Közgyűlés. Ennek okán az Egyesület, mint adatkezelő – a tagságra vonatkozó adatkezelésen túl – a vezető tisztségviselők tekintetében az alábbi adatokat kezeli:

3.1. A kezelt személyes adatok köre: a tagokra vonatkozó adatok kezelésén túlmenően a vezető tisztségviselő állampolgársága, büntetlen előéletére vonatkozó adatok és adóazonosító jele

3.2. A személyes adatok kezelésének célja: a vezető tisztségviselők bírósági nyilvántartásba vétele céljából

3.3. Az adatkezelés jogalapja: a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény és a Ptk.

3.4. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: az Egyesület nyilvántartását vezető Kecskeméti Törvényszék és egyéb hatóságok

3.5. A személyes adatok tárolásának időtartama: a vezető tisztségviselői jogviszony megszűnésétől számított 5 évig.

EGYÉB JOGVISZONYOKHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK

 • Egyszerűsített foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban foglalkoztatott személyek adatainak kezelése

4.1. A kezelhető személyes adatok köre: Az egyszerűsített munkaszerződés szerint kezelt adatok köre: név, születési név, hely, idő; anyja neve; lakóhely; TAJ-szám; adóazonosító; egyszerűsített munka jellege; munkakör; munkavégzés kezdete, vége; személyi alapbér; bankszámlaszám, amennyiben a járandóság átutalással kerül megfizetésre; telefonszám.

A személyes adatok kezelésének célja: a törvényi kötelezettségek (bejelentés, munkaszerződés megkötése, stb) teljesítése, illetve a telefonszám a kapcsolattartás céljából

4.3. Az adatkezelés jogalapja:

–         az egyszerűsített foglalkoztatásra irányuló törvényben szabályozott jogviszonyt megalapozó egyszerűsített munkaszerződés megkötése, teljesítése;

–         munkáltató jogi kötelezettségének teljesítése: a munkáltató a mindenkor hatályos adó- és járulékkötelezettségek teljesítése céljából (adó-, adóelőleg, járulékok megállapítása, bérszámfejtés, társadalombiztosítási, nyugdíj ügyintézés)  kezeli az érintettek adatait

– érintett hozzájárulása: telefonszámnál

A személyes adatok címzettjei: az Egyesület Elnöksége, valamint könyvelési, adózási, jogi feladatokat ellátó adatfeldolgozói, címzett hatóságok

A személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év. Az adó- és tb-kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok (bizonylatok, azokat megalapozó személyes adatok) kezelése a jogviszony megszűnésétől számított 8 évig tart a vonatkozó jogszabályok alapján.

5.§. Szerződő természetes személyek, mint partnerek adatainak kezelése, nyilvántartása (megbízottak, vevők, szállítók)

5.1. A kezelhető személyes adatok köre:

foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony (megbízási szerződés) esetén: a természetes személy neve, születési neve, születési helye/ideje, anyja neve, adóazonosító jele, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, bankszámla száma

egyéb szerződéses jogviszony esetén: természetes személy neve, lakcíme/székhelye, adószáma, vállalkozói ig./őstermelői ig. száma, telefonszáma, e-mail címe, vevőszáma, bankszámla.

A személyes adatok kezelésének célja: a szerződés megkötése, teljesítése, megszüntetése, szerződési kedvezmény nyújtása, illetve kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: az Egyesület szerződéses partnerével kötött szerződés teljesítése. Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

Az Egyesület ugyanakkor jogi kötelezettség teljesítése jogcímen, a törvényben előírt adó-és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából kezeli a szerződéses partnerei Áfa törvény 169.§., 202,§.-ban, Számviteli törvény 167.§.-ában és Szja törvényben meghatározott adatait.

A személyes adatok címzettjei: az Egyesület Elnöksége, valamint könyvelési, adózási, jogi feladatokat ellátó adatfeldolgozói.

A személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év. Az adókötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok (bizonylatok, azokat megalapozó személyes adatok) kezelése a jogviszony megszűnésétől számított 8 évig tart a vonatkozó jogszabályok alapján.

6.§. Jogi személy partnerek természetes személy képviselői, kapcsolattartói elérhetőségi adatainak kezelése

6.1. A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe.

6.2. A személyes adatok kezelésének célja: az Egyesület jogi személy partnerével kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás,

6.3. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

6.4. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: az Egyesület vezető tisztségviselői

6.5. A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői minőségének fennállását követő 5 évig vagy az érintett önkéntes hozzájárulásának visszavonásáig. Érintettet tájékoztatni kell róla, hogy a hozzájárulása visszavonása esetén a szerződés teljesítéséhez szükséges kapcsolattartás nehézségekbe ütközik.

7.§. Tenyészvizsga, teljesítményvizsga, kiállítások szervezése,lebonyolítása során történő adatkezelés:

7.1. A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe.

7.2. A személyes adatok kezelésének célja: a személyek beazonosítása, illetve a kapcsolattartás

7.3. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

7.4. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: az Egyesület vezető tisztségviselői, illetve továbbítása kerülnek az adatok a MEOESZ felé.

7.5. A személyes adatok tárolásának időtartama: a vizsga, illetve esemény lezárásától számított 5 évig.

 • Látogatói adatkezelés az Egyesület honlapján – Tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról

8.1.Az érintettek köre: a honlapra látogatók

8.2. A kezelhető személyes adatok köre: látogató által használt IP-cím, böngésző típusa, böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői, látogatás időpontja, meglátogatott oldalak, funkciók, kattintás, szolgáltatások;

8.3. A személyes adatok kezelésének célja: statisztika szintű cookie: statisztikai adatgyűjtés céljából (látogatók számának, viselkedésének figyelemmel kísérése)

8.4. Az adatkezelés jogalapja: statisztikai cookie: érintettek hozzájárulása

8.5. A személyes adatok címzettje: az Egyesület Elnöksége, esetlegesen IT adatfeldolgozó

8.6. Az adatkezelés tervezett időtartama: cookie tulajdonságainál feltüntetett időpontig

FEJEZET
EGYESÜLET ADATFELDOLGOZÓI

Az Egyesület a számviteli-, adó- és társadalombiztosítási kötelezettségei és a közterhek teljesítése érdekében – a törvényben meghatározottak szerint – adatfeldolgozót vesz igénybe, részére adatokat ad át.

Ezen adatfeldolgozást végző könyvelő/bérszámfejtő neve, címe: Veroczky Dorottya , DANDE OFFICE BT

Budapest X. Liget u. 30 I 21/a

FEJEZET
AZ ÉRINTETT SZEMÉLYEK JOGAI

1.§. Előzetes tájékozódáshoz való jog (Rendelet 13-14. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

 1. A) Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik

1.1. Ha az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtik, az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információk mindegyikét:

 1. a) az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
 2. b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
 3. c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
 4. d) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (jogos érdek érvényesítés) alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;
 5. e) adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
 6. f) adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a Rendelet 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az azok másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az azok elérhetőségére való hivatkozás.

1.2. Az 1.1. pontban említett információk mellett az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában, annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelést biztosítsa, az érintettet a következő kiegészítő információkról tájékoztatja:

 1. a) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
 2. b) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
 3. c) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
 4. d) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 5. e) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
 6. f) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

1.3. Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és a (2) bekezdésben említett minden releváns kiegészítő információról.

1.4. Az 1.1-1.3. pontok nem alkalmazandó, ha és amilyen mértékben az érintett már rendelkezik az információkkal.

 1. B) Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg

1.5. Az A/1.1. pontban meghatározott adatokon túl: az érintett személyes adatok kategóriáiról;

1.6. Az A/2. pontban meghatározott adatokon túlmenően a személyes adatok forrásáról és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e; tájékoztatni kell az érintettet.

1.7. Az adatkezelő az 1.5. és 1.6. pont szerinti tájékoztatást az alábbiak szerint adja meg:

 1. a) a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve, a személyes adatok megszerzésétől számított ésszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül;
 2. b) ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy
 3. c) ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor.

1.8. Ha az adatkezelő a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és a 2. pontban említett minden releváns kiegészítő információról.

1.9. Az 1.5-1.8. pontot nem kell alkalmazni, ha és amilyen mértékben:

 1. a) az érintett már rendelkezik az információkkal;
 2. b) a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne, különösen a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek és garanciák figyelembevételével végzett adatkezelés esetében, vagy amennyiben az e cikk (1) bekezdésében említett kötelezettség valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezen adatkezelés céljainak elérését. Ilyen esetekben az adatkezelőnek megfelelő intézkedéseket kell hoznia – az információk nyilvánosan elérhetővé tételét is ideértve – az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében;
 3. c) az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog, amely az érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedésekről rendelkezik; vagy
 4. d) a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt szakmai titoktartási kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettséget is, bizalmasnak kell maradnia.

2.§. Az érintett hozzáférési joga (Rendelet 15. cikk).

2.1. Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. a) az adatkezelés céljai;
 2. b) az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 7. g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 8. h) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

2.2. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

3.§.A helyesbítéshez való jog (Rendelet 16. cikk)

3.1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

4.§. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) (Rendelet 17. cikk)

4.1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. b) az érintett visszavonja a Rendelet cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében (hozzájárulás alapján történő adatkezelés) az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c) az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
 4. d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. f) a személyes adatok gyűjtésére a Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

4.2. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az előbbi pont értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő Adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

4.3. A 4.1. és 4.2. pont  nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 1. a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. b) a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 3. c) a Rendelet 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 4. d) a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az 1. pontban említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 5. e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

5.§. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Rendelet 18. cikk)

5.1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. d) az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

5.2.  Ha az adatkezelés az 5.1. pont alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

5.3.  Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az 1. pont alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

6.§. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség (Rendelet 19. cikk)

6.1.Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

7.§. Az adathordozhatósághoz való jog (Rendelet 20. cikk)

7.1. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 1. a) az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és
 2. b) az adatkezelés automatizált módon történik.

7.2.  Az adatok hordozhatóságához való jog 7.1. pont szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok Adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

7.3. E jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkét. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

7.4. A 7.1. pontban említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

8.§. A tiltakozáshoz való jog (Rendelet 21. cikk)

8.1. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8.2. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

8.3. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

8.4. A 8.1. és 8.2. pontokban említett jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

8.5. Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

8.6. Ha a személyes adatok kezelésére a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

9.§. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást (Rendelet 22. cikk)

9.1. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

9.2. Az 9.1. pont nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 1. a) az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 2. b) meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 3. c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

9.3. A 9.2. pont a) és c) pontjában említett esetekben az Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az Adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

9.4. A 9.2. pontban említett döntések nem alapulhatnak a személyes adatoknak a Rendelet  9. cikk (1) bekezdésében említett különleges kategóriáin, kivéve, ha a 9. cikk (2) bekezdésének a) vagy g) pontja alkalmazandó, és az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor.

10.§. Korlátozások (Rendelet 23. cikk)

10.1. Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a Rendelet 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban lévő rendelkezései tekintetében az 5. cikkben foglalt jogok és kötelezettségek hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát, valamint az alábbiak védelméhez szükséges és arányos intézkedés egy demokratikus társadalomban:

 1. a) nemzetbiztonság;
 2. b) honvédelem;
 3. c) közbiztonság;
 4. d) bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás lefolytatása, illetve büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni védelmet és e veszélyek megelőzését;
 5. e) az Unió vagy valamely tagállam egyéb fontos, általános közérdekű célkitűzései, különösen az Unió vagy valamely tagállam fontos gazdasági vagy pénzügyi érdeke, beleértve a monetáris, a költségvetési és az adózási kérdéseket, a népegészségügyet és a szociális biztonságot;
 6. f) a bírói függetlenség és a bírósági eljárások védelme;
 7. g) a szabályozott foglalkozások esetében az etikai vétségek megelőzése, kivizsgálása, felderítése és az ezekkel kapcsolatos eljárások lefolytatása;
 8. h) az a)–e) és a g) pontban említett esetekben – akár alkalmanként – a közhatalmi feladatok ellátásához kapcsolódó ellenőrzési, vizsgálati vagy szabályozási tevékenység;
 9. i) az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme;
 10. j) polgári jogi követelések érvényesítése.

10.2. Az 1. pontban említett jogalkotási intézkedések adott esetben részletes rendelkezéseket tartalmaznak legalább:

 1. a) az adatkezelés céljaira vagy az adatkezelés kategóriáira,
 2. b) a személyes adatok kategóriáira,
 3. c) a bevezetett korlátozások hatályára,
 4. d) a visszaélésre, illetve a jogosulatlan hozzáférésre vagy továbbítás megakadályozását célzó garanciákra,
 5. e) az Adatkezelő meghatározására vagy az Adatkezelők kategóriáinak meghatározására,
 6. f) az adattárolás időtartamára, valamint az alkalmazandó garanciákra, figyelembe véve az adatkezelés vagy az adatkezelési kategóriák jellegét, hatályát és céljait,
 7. g) az érintettek jogait és szabadságait érintő kockázatokra, és
 8. h) az érintettek arra vonatkozó jogára, hogy tájékoztatást kapjanak a korlátozásról, kivéve, ha ez hátrányosan befolyásolhatja a korlátozás célját.

11.§. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről (Rendelet 34. cikk)

11.1. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

11.2. Az 1. pontban említett, az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a Rendelet 33. cikk (3) bekezdésének b), c) és d) pontjában említett információkat és intézkedéseket.

11.3. Az érintettet nem kell a 11.1. pontban említettek szerint tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 1. a) az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 2. b) az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az 1. pontban említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 3. c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

11.4.  Ha az Adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja a 11.3. pontban említett feltételek valamelyikének teljesülését.

12.§. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog) (Rendelet 77. cikk)

12.1. Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.

12.2. Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a Rendelet 78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

Felügyeleti Hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Tel.: (+36) 1/391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

weboldal: www.naih.hu

13.§. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog (Rendelet 78. cikk)

13.1.Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

14.§. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog (Rendelet 79. cikk)

14.1. Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a Rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették a Rendelet vagy egyéb jogszabály szerinti jogait.

FEJEZET
ADATBIZONSÁGI INTÉZKEDÉSEK, TITOKTARTÁS

 • Adatbiztonsági intézkedések

1.1. Az Egyesület valamennyi célú és jogalapú adatkezelése vonatkozásában a személyes adatok biztonsága érdekében köteles megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Rendelet és az Infotv. érvényre juttatásához, az adatvédelemhez szükségesek.

1.2. Az adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, továbbá a jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.

1.3. Az Egyesület, mint adatkezelő az informatikai és adatvédelem biztosítása érdekében az alábbi intézkedéseket teszi:

– a jogosulatlan hozzáférés elleni védelem keretén belül szoftver/hardver eszközök védelme, illetve fizikai védelme (a jelszóval védett számítógép, hálózati védelem, jogosultsági szintek meghatározása)

– adatállomány vírusok elleni védelme (tűzfal alkalmazása, jogtiszta szoftverek alkalmazása)

– adatállomány helyreállíthatóságának lehetőségét biztosító intézkedések (biztonsági mentés, másolatok elkülönített kezelése)

– adatállomány, azokat tartalmazó eszközök fizikai védelme (áramszünet ellen: szünetmentes táp, akkumulátor használata, tűzkár, vízkár elleni védelem, riasztórendszer kiépítése és alkalmazása)

1.4. Az Egyesület a személyes adatok védelme érdekében gondoskodik az elektronikus úton folytatott bejövő és kimenő kommunikáció ellenőrzéséről.

1.5.A papír alapú okiratok védelmére is kiemelt figyelmet fordít az Egyesület. A folyamatban levő munkavégzés, feldolgozás alatt levő iratokhoz csak az illetékes személyek férhetnek hozzá. A feldolgozásra váró iratanyagot elzárva tárolják, s a feldolgozás után is saját irattárban, elzárva kerülnek őrzésre az iratok. Az ügyfelek, tagok fogadása az ügyfélforgalomra kialakított külön helyiségben történik, így az ügyfelek, tagok más személy személyes adataihoz nem férhetnek hozzá.

VII. FEJEZET
ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

 • Az adatvédelmi incidens fogalma

1.1. “Adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi; (Rendelet 4. cikk 12.)

1.2. A leggyakoribb incidensek lehetnek például: személyes adatok nem biztonságos tárolása (pl. szemetesbe dobott fizetési papírok, elől hagyott szerződések, egyéb okiratok); adatok nem biztonságos továbbítása, ügyfél és vevő- partnerlisták illetéktelen másolása, továbbítása, szerver elleni támadások, stb.

 • Adatvédelmi incidensek kezelés, orvoslása

2.1. Adatvédelmi incidensek megelőzése, kezelése, a vonatkozó jogi előírások betartása és betartatása az Egyesület elnökének feladata.

2.2. Adatvédelmi incidens bejelentése esetén az Egyesület elnöke haladéktalanul megvizsgálja a bejelentést, ennek során azonosítani kell az incidenst, el kell dönteni, hogy valódi incidensről, vagy téves riasztásról van szó.  Meg kell vizsgálni és meg kell állapítani:

az incidens bekövetkezésének időpontját és helyét,

az incidens leírását, körülményeit, hatásait,

az incidens során kompromittálódott adatok körét, számosságát,

a kompromittálódott adatokkal érintett személyek körét,

az incidens elhárítása érdekében tett intézkedések leírását,

a kár megelőzése, elhárítása, csökkentése érdekében tett intézkedések leírását.

2.3. Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén az érintett rendszereket, személyeket, adatokat be kell határolni és el kell különíteni és gondoskodni kell az incidens bekövetkezését alátámasztó bizonyítékok begyűjtéséről és megőrzéséről. Ezt követően lehet megkezdeni a károk helyreállítását és a jogszerű működés visszaállítását.

2.4. Az adatkezelő köteles az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a tudomásszerzésétől számított 72 órán belül a felügyeleti hatóságnak bejelenteni. (Rendelet 33. cikk) Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, indokolatlan késedelem nélkül az érintettet is tájékoztatni kell az adatvédelmi incidensről.

 • Adatvédelmi incidensek nyilvántartása

3.1. Az  adatvédelmi incidensekről nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza:

 1. a) az érintett személyes adatok körét,
 2. b) az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát,
 3. c) az adatvédelmi incidens időpontját,
 4. d) az adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait,
 5. e) az adatvédelmi incidens orvoslására megtett intézkedéseket,
 6. f) az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

3.2. A nyilvántartásban szereplő adatvédelmi incidensekre vonatkozó adatokat 5 évig meg kell őrizni.

VIII. FEJEZET
AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE,
AZ ADATKEZELŐ INTÉZKEDÉSEI

1.§  Intézkedések az érintett kérelme alapján

1.1. Az Egyesület mint adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

1.2. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

1.3. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

1.4. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

1.5. Az Egyesület, mint Adatkezelő a Rendelet  13. és 14. cikk szerinti információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást (Rendelt 15-22. és 34. cikk)  és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

 1. a) 10.000.-Ft összegű díjat számíthat fel, vagy
 2. b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

1.6. Ha az Egyesületnek, mint Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 • A Szabályzat megállapítása és módosítása

A Szabályzat megállapítására és módosítására az Egyesület Elnöke jogosult.

 • Intézkedések a Szabályzat megismertetése

A Szabályzat rendelkezéseinek megismertetése érdekében az Adatkezelő valamennyi adatkezelési tevékenységével érintett személyt közvetlenül tájékoztat az őt érintő adatkezelés céljáról, jogalapjáról, a kezelt adatok köréről, az adatkezelés időtartamáról, valamint az érintett jogokról és azok gyakorlásáról.